Проектира се „Цех за производство на млечни продукти”, инвестиционното предложение е ново. В цеха ще се произвежда предимно сирене и други продукти от мляко. Сградата ще бъде едноетажна, метална със сандвич панели. Констукцията, ще бъде с метални колони и ригели. Покрива ще бъде решен като двускатен с покривни сандвич напели. Основните процеси ще бъдат производство на сирене и млечни продукти. Няма да има други дейности освен основната. Капацитет на цеха за производство на млечни продукти, ще бъде около 1 тон мляко на ден. Сградата ще бъде с застроена площ около 160м2. Ще бъде използвана съществуващата ВиК мрежа. Ще се изгради ново електроснабдяване, поради технологичните процеси. Не се предвиждат изграждане на друга техническа инфраструктура.  Предвидените изкопни работи са на дълбочина от 1.0м, не се предвижда използване на взрив.