О Б Я В Я В А М:

 

   Процедура за мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител за преминаване на държавна служба в Община Хасково за заемане на длъжността Директор на Дирекция “Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции” в Община Хасково, длъжностно ниво съгласно КДА-6, ръководно  ниво 6Б. при следните условия:

      

  ­І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование - висше;

- образователно-квалификационна степен - магистър;

- предпочитана професионална област - Технически науки;

- предпочитано професионално направление - архитектура, строителство и геодезия;

- минимален професионален опит - 4 години и/или придобит ІІІ-ти младши ранг.

 

 ІІ. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 

- Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация, различна от Община Хасково и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл. В случай, че държавният служител заема длъжност по заместване /чл. 15 от ЗДСл/, следва да има и годишна оценка от последното оценяване в администрацията, в която работи, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

- Кандидатите да притежават удостоверение за пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й.

 

Минимален и максимален размер на основната заплата: 510лв. – 1550лв.

 

ІІІ. Основна цел на длъжността:

  • организира, ръководи и контролира дейността на дирекцията. Разпределя задачите между служителите в дирекцията, проверява, обсъжда и подписва подготвените от тях становища и други документи;
  • прави предложения за подобряване на организацията и ефективността на административната структура, която ръководи;
  • Участва в работата на консултативни и експертни органи и структури на администрацията;
  • координира и ръководи взаимодействието с регионалните и национални структури за законосъобразно приложение на нормативната уредба, свързана с дейността на дирекцията;
  • следи и контролира приложението на действащите устройствени схеми и планове;
  • одобрява схеми за поставяне на поставяеми обекти съгласно изискванията на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Хасково;
  • съгласува дейностите на дирекцията с другите дирекции, посредничи при решаване на проблеми от съвместната работа;
  • упражнява проверка и контрол по съставяне на актовете и фактурите за отчитане на видовете изразходвани средства за капиталови разходи;
  • контролира работата на служителите на отделите по отношение на отговорите на жалби на гражданите;
  • участие в комисии по ЗОП. 

 

    ІV. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до Кмета на Община Хасково за участие в процедурата за заемане на обявената длъжност по чл. 81а от ЗДСЛ /свободен текст/;

- Автобиография;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/ или придобит ранг като държавен служител;

- Копие от годишната оценка от последното оценяване, когато служителя заема длъжност по чл. 15 от ЗДСл.

 

   V. Начин за подаване на документите:

Документите за обявената длъжност се подават в документи се подават в Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински“№1, стая № 309, сектор “Човешки ресурси” от 8.30ч.  до 12.00ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч.

 

   VI. Срок за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 10 /десет/ календарни дни от датата на публикуване на обявата Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация.

 

   VII. За заемането на обявената длъжност да се извърши подбор чрез провеждане на интервю с кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността.