На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 А-4389-1/08.01.2018г. е издадена Заповед №145/05.02.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот № 77195.703.622, кв.1065, ж.р. „Кeнана“, гр. Хасково и изменение на план за застрояване на поземлен имот № 77195.703.419, кв.1065, ж.р. „Кeнана“, гр. Хасково.

С плана за застрояване за поземлени имоти № 77195.703.419 и № 77195.703.622, кв.1065, ж.р. „Кeнана“, гр. Хасково да се предвиди ниско свързано жилищно застрояване между двата имота.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване.