На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 П-2294-2/19.01.2018г. е издадена Заповед №142/02.02.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.746.10 по КК на гр. Хасково.

Предвид процедура по изменение на уличната регулация, в чийто обхват попада и имот №77195.746.10, планът за регулация и застрояване да се изработи върху план-извадка от процедирания проект. С плана за регулация за имота да се обособи самостоятелен УПИ VI в кв.1101 като вътрешните регулационни линии се поставят по имотни граници. Функционалното предназначение на новообразувания УПИ да бъде „за жилищни нужди“.

С плана за застрояването да се предвиди ниско (до 10м) застрояване, свободно разположено в имота. Линиите на застрояване да се съобразят с регулационните линии на новообразувания УПИ.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване.