На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 С-4973-1/19.01.2018г. е издадена Заповед №138/01.02.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот № 77195.704.153, кв.1049, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване.