На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Т-1254-1/12.01.2018г. е издадена Заповед №131/31.01.2018г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: “Многофамилна жилищна сграда“ в поземлен имот №77195.713.283, представляващ УПИ V, кв. 287а по плана на гр. Хасково.

Проектът да се изработи в части:

1.Подробен устройствен план – изменение на план за застрояване на ПИ 77195.713.283, представляващ УПИ V, кв. 287а по плана на гр. Хасково

С изменението на плана за застрояване се променя характерът на застрояване на             УПИ V, кв. 287а по плана на гр. Хасково от „ниско“ в „средно“ с височина до 15 м. и етажност до 5 етажа. При изработване на плана за застрояване линиите на застрояване да се определят съгласно разпоредбите на чл.31, ал.2 и чл. 32 от ЗУТ.

          2.Инвестиционен проект - да се изработи в необходимия обхват за строеж: “Многофамилна жилищна сграда“ в поземлен имот №77195.713.283, представляващ УПИ V, кв. 287а по плана на гр. Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.