Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“,

процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ 

 

 

ОБЯВЯВА

подбор за длъжността  „лекар-педиатър“

в „Общностен център за подкрепа на деца и родители“

 

 

 

1. „Лекар-педиатър“ в услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“ .

Описание на длъжността –  Идентифицира и мотивира потребители на услугите за включване в дейностите, предоставяни в Общностен център, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им; При отчетена необходимост насочва представители на целените групи към подходяща услуга в Общностен център; Проучва и оценява индивидуалните възможности и потребности на децата, с които работи и ги  насочва към подходящите за тях дейности; Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата с увреждания и родителите им и насочване към подходящите за тях дейности от услугата за ранна интервенция, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им; Информира семейството за диагнози и здравни потребности на детето; Оказва подкрепа за разбиране влиянието на диагнозата върху развитието на детето и справяне с емоционалното състояние след поставянето на диагнозата; Изследва здравословното и физическо състояние и развитие на децата и оценява здравния им статус; Поддържа контакти с медицински заведения, лични лекари и други медицински специалисти. Консултира семействата по въпросите на здравето на детето. Дава препоръки на семейството по въпросите на дневния режим, храненето, съня. Помага за изграждане на навици у родителите за грижа за детето и спазване на хигиенни норми и здравна профилактика. 

 

Изисквания  за заемане на длъжността:

• да имат висше образование – завършена образователна степен магистър със специалност „Педиатрия”;

• да имат професионален опит не по-малък от 1 година като педиатър;

• да познават нормативната уредба в областта на  здравната грижа за деца;

да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност.

Място на работа – „Общностен център“, ул. „Железни врата“ №6, гр.Хасково.

 

Длъжностите се заемат, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл. 68, ал.1, т.1 от КТ за срок до 31.08.2017 г. – с месечна заетост до 115 часа.

 

2. „Лекар-педиатър“ в услугата „Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията “.

Описание на длъжността – Консултира семействата по въпросите на здравето на детето. Участва в първичния прием на децата, където се запознава с наличната медицинска документация, историята на раждането, семейната анамнеза. Преглежда детето, оценява физическото му развитие, прави скрининг на слуха и зрението. Дава препоръки на семейството по въпросите на дневния режим, храненето, съня. Помага за изграждане на навици у родителите за грижа за детето и спазване на хигиенни норми и здравна профилактика. Поддържа контакти с медицински заведения, лични лекари и други медицински специалисти, които насочват децата в риск към услугите предоставяни в Общностен център. Разработва  програми и обучителни материали за провеждане на групова и индивидуална работа с бъдещи родители и родители на деца на възраст от 0 до 3 г. и от 3 до 7 г. на здравна тематика.

 

Изисквания  за заемане на длъжността: 

• да имат висше образование – завършена образователна степен магистър със специалност „Педиатрия”;

• да имат професионален опит не по-малък от 1 година като педиатър;

• да познават нормативната уредба в областта на  здравната грижа за деца;

• да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност.

Място на работа – „Общностен център“, ул. „Железни врата“ №6, гр.Хасково.

 

Длъжностите се заемат, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл. 68, ал.1, т.1 от КТ за срок до 31.08.2017 г. - с месечна заетост до 136 часа.

 

 

Документи за кандидатстване:

 Заявление – по образец /Приложение 1/;

 Автобиография – по образец /Приложение 2/;

 Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера;

 Копие от диплома за завършено образование;

 Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е лишен от правото да заема длъжността за която кандидатства /Приложение 3/;

 Приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./

 

*При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти с документи.

 

Начин на провеждане на подбора:

1. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

2. Втори етап – събеседване с допуснатите кандидати.

 

Място и срок за подаване на документи:

Документи се подават лично на следния адрес: гр.Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9,00 . до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа. 

 

Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.

 

Краен срок за приемане на документите:  до 16.30 часа на 06.02.2018 г.

За контакти: телефон 038/603 396

 

 

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервю ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg


Документите по образец може да изтеглите от прикачения файл