Община Хасково ще изгради два социални центъра, договорът за финансирането вече е подписан от кмета Добри Беливанов и е на стойност 814 271 лева. Средствата са от Оперативна програма “Региони в растеж”. 
Със средствата ще бъдат изградени Нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Ново преходно жилище за деца от 15 до 18- годишна възраст. Ще се разшири капацитета на съществуващ Център за обществена подкрепа /ЦОП/, посредством изграждането на Център за спешен прием. 
Дневният център и преходното жилище ще бъдат построени на парцела до съществуващия Общностен център /до училище „Св.св.Кирил и Методий“/. Проектът предвижда пълно обзавеждане на новите социални центрове, съобразено с изискванията за подобни услуги. В Дневния център ще има напълно оборудвана сензорна стая. 
Центърът за спешен прием ще бъде обособен в един от апартаментите в общинските блокове на улица „ Г.Кирков“.
Срокът за изпълнението на проекта е 24 месеца. 
Проектното предложение е  "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково",  разработено в отговор и в подкрепа на Националната стратегия "Визия за деинституализацията на децата в Република България" с хоризонт до 2025 г. и Актуализирания план за изпълнението й. То е част от политическия ангажимент за реформа в системата на грижа за децата и семействата и създаване на подходяща среда, в която институциите, гражданските организации, обществото и семействата да зачитат правата на децата, и осъществяват политики, насочени към развитие, социално включване и участие на всички деца. Изпълнението на планираните дейности са насочени към предотвратяване настаняванията на деца извън техните семейства и включва създаване на нови услуги, ориентирани към нуждите на всяко дете и неговото семейство и са с по-високо качество на грижата. В рамките на проекта се предвижда изграждането на необходимата инфраструктура за услуги за деца, като част от мерките за деинституализация на грижата за деца до 2025 г.,
Основната цел на проектното предложение е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в община Хасково, които да заменят институционалния модел на грижата на децата с грижа в близка до семейната среда в общността и да гарантират правото на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните потребности. Специфичните цели на проекта са  подобряване качеството на живот на децата в семейната и социална среда, в отговор на потребностите на всяко дете в риск и неговото семейство на територията на община Хасково, чрез разширяване на капацитета на функциониращ Център за обществена подкрепа. Така също осигуряване на възможност на децата с увреждания и техните семейства да получат специализирана подкрепа за развитие и социално включване, без да се откъсват от семейната среда чрез изграждане, обзавеждане и оборудване на Нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Чрез реализацията на проекта ще бъде създадено устойчиво място за живот на всяко дете в сигурна и устойчива среда, близка до семейната и превенция на социално изключване и защита в най-висока степен правата и интересите на всяко дете посредством изграждане, обзавеждане и оборудване на Ново преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст. Освен това се цели развитие на превантивни и алтернативни форми на грижа и услуги за деца и подобряване на регионалната социална инфраструктура за деинституционализация и условията за модерни и достъпни социални услуги за деца.