О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.23 от ЗОС

 

УВЕДОМЯВАМ

 

         1.Собствениците  на  имот с идентификатор  №№77195.542.12; по КК на гр.Хасково за предстоящото отчуждаване на част от имота им за изграждане на обект „Доизграждане на канализационната мрежа в кв.Болярово гр.Хасково“, Община Хасково, съгласно Решение №561/27.10.2017г.  на Общински съвет -Хасково,  подробно описан  по вид,  размер,  местонахождение, размер на паричното обезщетение и собствениците в приложението.

        2.Средствата необходими за финансирането на процедурата по отчуждаването на част от имота по т.1 са за сметка на Община Хасково.

         3.Заповедта за отчуждаване на собствениците ще бъде издадена не по-рано от 1 месец от публикуването  на настоящото уведомление.

    

 

   ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

   Кмет на Община Хасково

Прикачени файлове