Във връзка със снегопочистването и осигуряване на безопасно движение по пешеходните зони в гр.Хасково при зимни условия за експлоатационен сезон ЗИМА 2015/2016, и във връзка с чл.32, ал.1, т.4 от “Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково” и на основание чл.44 от “Закона за местното самоуправление и местната администрация” /ЗМСМА/

 

З А Д Ъ Л Ж А В А М :

 

• Ръководителите на учреждения, фирми, търговски обекти, заведения, улична търговия;

• Председателите на домсъветите;

• Гражданите.

При снеговалежи да организират почистването на снега, посипването с пясък и отстраняването на ледени висулки и надвиснал сняг на прилежащите им терени и сгради.

 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Биляна Димитрова-секретар на Община Хасково.

 

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение чрез обяви в медиите.

 

 

К М Е Т

на Община Хасково: (п)

/ Добри Беливанов /

Върни се в началото на страницата