Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Грозданка Атанасова Христова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Странджа планина“№8, ет.3, ап.7, като собственик на поземлен имот №77195.113.25, гр. Хасково;

- Христо Атанасов Христов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Странджа планина“№8, ет.3, ап.7, като собственик на поземлен имот №77195.113.25, гр. Хасково;

че със Заповед №1738/29.11.2017г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план –план за застрояване за поземлен имот с идентификатор №77195.113.48, кв. 1001, ж.р.“Кенана“, гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.