Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Стана Иванова Христова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. “Орфей“ №6, вх.Г, ет.6, ап.90, като собственик на поземлен имот №77195.706.325, гр. Хасково;

че със Заповед №1707/23.11.2017г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ III, УПИ XV и УПИ IV, кв. 6, гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев”  № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.