Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Веселина Стефанова Хаджиева-Чорбова – с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к.“Лагера“№56, ет.2, ап.28, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.746.285, ж.р.“Каменец“, гр. Хасково;

- Анета Андреева Македонска – с последен известен административен адрес:  гр. Хасково, ул.“Крали Марко“№8, ет.2, ап.2, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.746.279, ж.р.“Каменец“, гр. Хасково;

че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 77195.746.631, кв. 1116, ж.р. „Каменец“,       гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ проектът може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.