На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Т-1254-1#2/21.11.2017г. е издадена Заповед №1881/21.12.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ 77195.713.283, представляващ УПИ V, кв. 287а по плана на гр. Хасково.

С изменението на плана за застрояване се променя характера на застрояване на УПИ V,кв. 287а по плана на гр. Хасково от „ниско“ в „средно“ с височина до 15 м. и етажност до 5етажа. При изработване на плана за застрояване линиите на застрояване да се определят съгласно разпоредбите на чл.31, ал.2 и чл. 32 от ЗУТ.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.