На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 С-2216-1/20.01.2017г. е издадена Заповед №1865/20.12.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Сграда за складова и търговска дейност“ УПИ I, кв.856, ПИ №77195.27.28.

Проектът да се изработи в части:

  1. Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и план за застрояване, съгласно изискванията на Наредба 8 на МРРБ и обяснителна записка. С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско застрояване, а с изменението на плана за регулация да се определи функционално предназначение на УПИ I “за складови и търговски дейности“.

Регулационните линии на УПИ I не се променят. Линиите на застрояване да се съобразят със сервитута на преминаващия през имота водопрод.

  1. Инвестиционен проект в посочения по горе обхват.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.