ЗАПОВЕД  №1627

 

гр.Хасково 08.11.2017 година

 

            На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.65, ал.1 от ЗОС

 

ИЗЗЕМВАМ:

 

От Артисти груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр.Хасково, ул.”Сан Стефано” №1, представлявано от Йълмаз Алтан, ЕИК 201870732,  недвижим имот,  общинска собственост, представляващ – Търговски обект №1 с площ 28,00 кв.м. и прилежащ открит терен с площ 100,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково ул.“Сан Стефано“,  поради това, че го владее без правно основание.

 

МОТИВИ :

 

С договор за наем с рег. Индекс №ОС-144/11-04-2012  год. и последващ анекс с рег. Индекс №ОС-583/01.12.2014 год. между Община Хасково и „Артисти груп“ЕООД, със седалеще и адрес на управление гр.Хасково, ул.“Сан Стефано“ №1, представлявано от Йълмаз Алтан, е отдаден за ползване под наем, недвижим имот, общинска собственост, представляващ: Търговски обект №1 с площ 28,00 кв.м. и прилежащ открит терен с площ 100,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково ул.“Сан Стефано“. Със Заповед №1228/05.09.2017 год. Кмета на община Хасково прекратява действието на сключения договор с „Артисти груп“ЕООД, със седалеще и адрес на управление гр.Хасково, ул.“Сан Стефано“ №1, представлявано от Йълмаз Алтан, в която е определен срок до 30.09.2017 год. имота да се освободи и предаде с протокол – опис на длъжностно лице в Община Хасково.

 Заповедта е обявена на информационното табло и в сайта на Община Хасково, както и изпратена двукратно  чрез куриерска фирма на посочения адрес за кореспонденция на 09.09.2017 г и 11.09.2017 г.  До настоящия момент заповедта не е изпълнена, като търговския обект е затворен и не функционира. 

 

До датата на издаване на настоящата заповед, „Артисти груп“ЕООД, със седалеще и адрес на управление гр.Хасково, ул.“Сан Стефано“ №1, представлявано от Йълмаз Алтан,  продължава да владее предоставения недвижим имот,  общинска собственост, без да е налице валидно правно основание за това.

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

            Срок за изпълнение по административен ред – 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на връчването на заповедта.

 

           

Изземването да се извърши от Комисия в състав:

1. Янко Петев – директор д-я “ИСДУОС” при Община Хасково

2. Станка Трендафилова – ст.специалист отдел “РОС” при Община Хасково

3. Димитър Митрев – ст. юристконсулт отдел “ПНО” при Община Хасково

4. Представител на отдел “КОРЗ”при Община Хасково

5. Представител на Общинска полиция

            Препис от заповедта да се връчи на „Артисти груп“ЕООД, със седалеще и адрес на управление гр.Хасково, ул.“Сан Стефано“ №1, представлявано от Йълмаз Алтан, за сведение и изпълнение, както и на органите на Националната полиция за оказване на съдействие по чл.65 ал.3 от ЗОС

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК, чрез Община Хасково пред Административен съд- град Хасково в 14-дневен срок от датата на съобщаването й.

            Обжалването не спира изпълнението, освен ако съдът разпореди друго.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лице за сведение и изпълнение.

 

      

 

Велин Балкански

Зам.-кмет на Община Хасково,

Съгласно Заповед №810/22.06.2017 г.

На кмета на Община Хасково