Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/,     обявява,    че   е    издадено  разрешение  за  строеж     № 355/04.12.2017 г. на  ЕВГЕНИЯ МЛАДЕНОВА ХАДЖИЕВА, за строеж: „Преустройство на тавански складови помещения и стая хоби в жилище“ находящо се в ПИ 77195.718.4 по КК на гр.Хасково, УПИ ІІІ, кв.440, ул.“Дряново“ №1Г, гр.Хасково.

         Издаденото Разрешение за строеж, може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по реда на чл.216, ал.2 от ЗУТ чрез Община Хасково пред Началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/– Хасково в 14 дневен срок от получаване на съобщението.