О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково
На основание Заповед №1825/13.12.2017г. на Кмета на Община Хасково, чл.10а от
Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за
държавни служители
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За държавен служител за заемане на длъжността: „Директор Дирекция
“Администрация и правно-нормативно обслужване” в Дирекция “Администрация и
правно-нормативно обслужване” в Община Хасково“.
І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове
за заемане на длъжността:
1. Изисквана минимална степен за завършено образование: магистър
2. Години професионален опит: 4 години или
3. Минимален ранг: IIІ младши, длъжностно ниво съгласно КДА- 6,
ръководно ниво 6Б.
4. кандидатите да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за
държавния служител.
5. Професионално направление, по което е придобито
образованието: администрация и управление, право, икономика.
ІІ. Минимален размер на основната работна заплата: 460 лева, която ще се
определи, съгласно приложение №1 към чл.3, ал.2 от Наредба за заплатите на
служителите в държавната администрация.
ІІІ. Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно.
ІV. Начин на провеждане на конкурса:
- Защита на концепция за стратегическо управление на тема:
„Стратегическо управление на дейността в Дирекция “Администрация и правно-
нормативно обслужване” в Община Хасково“, съдържаща виждания, относно
действията, които следва да бъдат предприети за ефективно изпълнение на функциите
на дейността в дирекцията. Разработената концепция да бъде отпечатана във формат
А4, подписана и поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата като
се посочи позицията, за която се кандидатства. Писмената концепция се представя в
срока на подаване на документите за кандидатстване за конкурса, като се представя
лично или чрез упълномощен представител на адрес: Община Хасково, гр. Хасково,
пл."Общински“ №1, ет.3, стая 309, главен експерт „Човешки ресурси” в Община
Хасково.
- интервю.
V. Документи за кандидатстване:
- Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията
към него;
- Писмена концепция за стратегическо управление на тема: „Стратегическо
управление на дейността в Дирекция “Администрация и правно-нормативно
обслужване” в Община Хасково“, съдържаща виждания, относно действията, които
следва да бъдат предприети за ефективно изпълнение на функциите на дейността в
дирекцията/в запечатан плик/;
- Декларация по чл.7, ал.1 от Закона за държавния служител;
- Декларация по чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител;
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл от участника в конкурсната
процедура;
- Заверено копие от диплома за завършено висше образование за придобита
образователно-квалификационна степен. Завършилите висше образование в
чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от
МОН и приравнена към шестобалната система;
- Заверено копие от документи, удостоверяващи, продължителността и областта
на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител.
VІ. Място и срок за подаване на документи:
- документи се подават в стая № 309, “ Човешки ресурси” в Община Хасково;
- подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или
от техни упълномощени представители;
- лицето, определено да приема документите уведомява кандидатите лично или
чрез пълномощника за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за
държавния служител и в други нормативни актове;
- на кандидатите се представя длъжностна характеристика за конкурсната
длъжност;
- с входящ номер се регистрира заявлението за участие в конкурса по образец,
заедно с приложенията към него;
- заявления, подадени след изтичане на срока, а именно: 10 /десет/ дневен срок
от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса в регистъра по
чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията не се приемат и регистрират;
- срок за подаване на документите – всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и
от 12.30 до 17.00 часа в 10 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на
обявлението за конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.
VІІ. Кратко описание на длъжността:
 Организира контрола и ръководи дейността на дирекция „Администрация и
правно- нормативно обслужване“;
 Организира административното обслужване на физическите и юридическите
лица;
 Организира, контролира и осъществява деловодната дейност в Община Хасково
и следи за спазване на сроковете по документооборота;
 Организира съхраняването и предоставянето за ползване на архивните
документ: създадени в Община Хасково;
 Като пряк ръководител на експертите от „Човешки ресурси“, ръководи и
контролира процедурите по разработване, утвърждаване и изменение на
длъжностните характеристики на служителите в администрацията; осигурява
образци на формуляри и следи за спазване на сроковете при оценяване на
изпълнението на служителите в администрацията и контролира поддържането
на досиетата;
 Прави предложения за подпомагане на организацията за обучение на
служителите с цел повишаване на квалификацията и кариерно развитие;
 Оказва методическо ръководство на общинските фирми и звена, по прилагане на
нормативите за заплащане на труда;
 Административно и технически обезпечава дейността на дирекциите и
Общинския съвет;
 Извършва периодична инвентаризация на обзавеждането и техниката
(компютърни конфигурации, ксерокси и др.) в сградата на Общинска
администрация;
 Следи и отговаря за поддържане в изправност на ВиК, електро, топло,
вентилационни, противопожарни системи и комуникации в сградите и
помещенията на Община Хасково;
 Осигурява поддържането и стопанисването на сградите и помещенията в
изправност. Организира и контролира процеса на снабдяване, съхранение и
стопанисване на СМЦ и ДМА;
 Осигурява необходимите условия за санитарно-битово и хигиенно обслужване
на общинската администрация;
 Подпомага организационно - техническата подготовка при провеждане на
избори и референдуми;
 Организира и съдейства за провеждане на приемния ден на Кмета, регистрира
конкретните проблеми поставени от гражданите. Приема и информира
гражданите за процедурите и административно - техническите услуги в
Общинска администрация и ги насочва към конкретната служба или специалист;
 Контролира въвеждането и актуализирането в регистри индивидуалните
административни актове на Кмета на общината;
 Организира и провежда дейностите свързани с охраната на труда, съвместно със
службата по трудова медицина както и провеждането на периодични
медицински прегледи;
 Осъществява контрол за: общуване с медиите, кореспонденцията на кмета на
общината с национални и чужди институции, подготовката на официалните
посещения на кмета на общината и общинския съвет, изготвянето на всички
информационни, рекламни и протоколни материали за представяне на
общината;
 Ръководи осъществяването на връзките на общината със сродни общини,
включително от други страни, с цел осъществяване на сътрудничество и обмяна
на добри практики в областта на разработването и реализирането на проекти;
 Проверява изготвената проектна документация, технически задания, и друга
документация, свързана с компютъризацията. Следи за активното използване на
наличната техника и мрежа - локална и Интернет. Оказва съдействие на
служителите в областта на компютърните технологии;
 Подпомага методически и технически дейността на кметовете на кметства и
кметските наместници в областта на административното обслужване;
 Осигурява чрез контрол на отдел „Правно-нормативно обслужване“ правни
средства за спазването на законността и ефективното протичане на
административната и стопанска дейност в Община Хасково и общинските
предприятия;
 Контролира осъществяването на процесуално представителство пред
съдилищата и други юрисдикции;
 Спомага за законосъобразното съставяне на трудовите договори и другите
актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите и
служебните правоотношения;
 Организира проучването на резултатите от прилагането на нормативните актове
и при необходимост правят предложение пред ръководството за
усъвършенстването им или за вземане на мерки за правилното им прилагане;
 Спомага за оказването на правна помощ при подготовка процедури за възлагане
на обществени поръчки. Контролира воденето на регистъра на обществените
поръчки и отговаря за архивирането им;
 Координира съставянето на констативни протоколи и актове за установяване на
административни нарушения, както и проекти на наказателни постановления;
 Осъществява прякото ръководство на служителите, отговорни за поддръжката и
транспортното обслужване, включително осигуряването на необходимите
материали и резервни части. Следи отчетността на изразходеното гориво и
пътните листове;
 Изпълнява и други конкретно възложени задачи със заповед издадена от Кмета
на община Хасково.

VІІІ. Общо достъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснатите
и недопуснатите кандидати или други съобщения във връзка с конкурса:
информационното табло, намиращо се на партерния етаж на Общинска
администрация, на адрес гр. Хасково, пл. „Общински“ №1, както и на интернет
страницата на Община Хасково.
Информация: тел. 038/603 321 – гл. експерт „Човешки ресурси“: г-жа Гергана
Иванова и г-жа Богдана Петкова – Василева.
ДОБРИ БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
Документи за кандидатстване по образец : в прикачените файлове