Община Хасково започва изпълнението на проект № BG16RFOP001-3.002-0013-C01 „Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ “, гр. Хасково по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос: Регионална образователна инфраструктура, по процедура: Подкрепа за професионалните училища в Република България.

Обща стойност на проекта е 1 399 199.64 лв. и трябва да приключи до 08.06.2019 г.

Основните цели на проекта са:

- Подобряване качеството на образователната среда и повишаване на нейната атрактивност; 

- Превръщане на училището в привлекателно място за развитие на личността и база за бъдеща конкурентна професионална реализация; 

- Повишаване на мотивацията на учениците за по-добро и по-активно обучение и последващо успешно реализиране на пазара на труда.

Целевите групи и крайните бенефициенти са: 

- ученици в ПГДС "Цар Иван Асен II" - 568 ученици, в т.ч. - ученици от други населени места -144 бр.; представители от етническите малцинства - 152 бр.; ученици, настанени в корпус 2 "Общежитие"- 93 бр.; преподаватели - 69 учители; административен и помощен персонал- 33 броя; фирми, опериращи на територията на гр. Хасково – около 3500 бр. по данни на ТДНАП; бъдещи инвеститори; жители на община Хасково - 89 342 души към 31.12.2015 год. (НСИ).

Обектите, които ще бъдат ремонтирани по настоящия проекта, са:

1. Работилници по дървообработване;

2. Газификация на котелно към работилница по дървообработване;

3. Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ПГДС "Цар Иван Асен II", гр. Хасково , ул. Пловдивска 37, подобект: Корпус 2- Общежитие "За училище по сградостроителство" в УПИ II. кв. 20, гр. Хасково.;

4. Газификация на ПГДС "Цар Иван Асен II, гр. Хасково, чрез изграждане на площадков газопровод за захранване с природен газ и газификация на котелни инсталации на "Учебен корпус" и "Общежитие".

Проектът ще допринесе за осигуряване на  модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност. Посредством инвестиране в образователната инфраструктура се очаква да бъде намален процентът на учениците, преждевременно напусналите сферата на образованието и ще подобри възможността за тяхната професионална реализация.

 

Прикачени файлове