Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/,     обявява, че е издадено  разрешение  за  строеж  № 307/26.10.2017 г. на  „В и К БУНАР“, за строеж: „Преустройство на магазин за промишлени стоки с идентификатор 77195.717.150.1.59 в обект за обществено хранене“  находящ се в ПИ 77195.717.150 по КК на гр.Хасково, ул.“Лестър“ № 3, вх.А,  гр.Хасково.

            Издаденото Разрешение за строеж, може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по реда на чл.216, ал.2 от ЗУТ чрез Община Хасково пред Началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/– Хасково в 14 дневен срок от получаване на съобщението.