На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Е-772-2/28.09.2017г. е издадена Заповед №1732/28.11.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за регулация и изменение на плана застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.743.550, ж.р.“Каменец“ по КК на гр.Хасково.

С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен УПИ XXIX в кв.1218 като регулационните линии се поставят в съответствие с имотните граници и по уличната регулационна линия от запад. Функционалното предназначение на новообразувания УПИ да бъде „за складови дейности“.

С изменението на плана за застрояване да се предвиди ниско (до 10м) застрояване, свободно разположено в имота и запазване на съществуващата сграда. Линиите на застрояване да се съобразят с регулационните линии на новообразувания УПИ и със сервитутните зони на проводи, минаващи през имота.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване.