На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 М-5184-2/17.10.2017г. е издадена Заповед №1730/28.11.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.706.543 по КК на гр.Хасково.

С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен УПИ XX в кв.1328 като регулационните линии се поставят по имотни граници и по уличната регулационна линия от изток. Функционалното предназначение на новообразувания УПИ да бъде „за жилищни нужди“.

С плана за застрояване да се предвиди ниско (до 10м) застрояване, свободно разположено в имота. Линиите на застрояване да се съобразят с регулационните линии на новообразувания УПИ.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване.