На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Ж-671-3#7/06.11.2017г. е издадена Заповед №1731/28.11.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ I и УПИ XIV, кв.33 по плана на с. Клокотница, общ. Хасково.

          С изменение на плана за регулация част от УПИ I се придава към УПИ XIV и същата по площ част от УПИ XIV се придава към УПИ I. Изменението на регулационната линия между двата имота е съгласно схемата – предложение.

          Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/ 603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.