На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на бул. “Г. С. Раковски“, засягащ кв. 1, кв. 4, кв. 8, кв. 639 и кв. 714, гр. Хасково.

Проекта обхваща територията по бул. „Г. С. Раковски“ от кръстовището на бул. „Г. С. Раковски“ с ул. „Ком“ на север до УПИ I кв. 1.

Проектира се нова улична регулация, която по възможност е съобразена със съществуващите на място имотни граници, озеленени площи и изградени съоръжения на техническата инфраструктура.

Проектните работи са отразени с кафеви и зелени линии, щрихи и надписи  в чертежа “Проект за ПУП”.

Проектът се намира в Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ на ул. „Михаил Минчев“ № 3, ет I-ви, стая № 18 и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00ч.

Настоящото обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 94/24.11.2017г.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обявлението в Държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.