На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - план за регулация на ж.р. „Изгрев“, гр. Хасково.

Проектът обхваща териториите на бивши местности „Изгрев“, Изгрев-запад“ и „Изгрев-изток“.

Проектират се седем нови улици в квартали 802, 807, 817 и източно от квартали 827 и 828 (бивша м. „Изгрев-изток“). В следствие направените проектни работи се образуват нови квартали 887 (част от кв. 802), 888 (част от кв. 807), 889 (част от кв. 817). За територията източно от кв. 827 и кв. 828 се образуват нови квартали 890, 891 и 892.

За всички имоти които нямат достъп до улица се проектират нови задънени улици с ширина 3.50 м или 4.00 м. За поземлени имоти, за които няма техническо решение за осигуряване на достъп до улица, се проектират пешеходни алеи. Съществуващите на място пътеки, които не са послужили за проектиране на улица се отреждат „За техническа инфраструктура“.

За всеки поземлен имот в обхвата на проекта се образува урегулиран поземлен имот, като вътрешните регулационни линии са съобразени с имотните граници.

Проектът се намира в Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ на ул. „Михаил Минчев“ № 3, ет I-ви, стая № 18 и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00ч.

Настоящото обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 94/24.11.2017г.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обявлението в Държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация..