О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково


На основание Заповед №1717/27.11.2017г. на Кмета на Община Хасково, чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
За държавен служител за заемане на длъжността:

„Директор Дирекция “Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции”

в Община Хасково“.

 

 

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Изисквана минимална степен за завършено образование:  магистър
2. Години професионален опит:  4 години или
3. Минимален ранг:  IIІ младши, длъжностно ниво съгласно КДА-6, ръководно  ниво 6Б.
4. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.
5. Професионално направление, по което е придобито образованието:  архитектура, строителство и геодезия.
6. Кандидатите да притежават удостоверение за пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й, съгласно ЗКАИИП.

 

ІІ. Минимален размер на основната работна заплата: 460 лева, която ще се  определи, съгласно приложение №1 към чл.3, ал.2 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

ІІІ. Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно.

 

ІV. Начин на провеждане на конкурса:
-  Защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Стратегическо управление на дейността в Дирекция “Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции” в Община Хасково“. Разработената концепция да бъде отпечатана във формат А4, подписана и поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата като се посочи позицията, за която се кандидатства. Представя се лично или чрез упълномощен представител на адрес: Община Хасково, гр. Хасково, пл."Общински“ №1, ет.3, стая 309, главен експерт „Човешки ресурси” в Община Хасково. Срокът за представяне на писмената концепция ще се определи в протокола за допуснатите и недопуснатите кандидати, съгласно  Приложение №3 към чл. 20, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
- интервю.     

 

V. Документи за кандидатстване:
- Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията към  него;
- Декларация по чл.7, ал.1 от Закона за държавния служител;
- Декларация по чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител;
- Декларация по 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл от участника в конкурсната процедура;
- Заверено копие от диплома за завършено висше образование за придобита образователно-квалификационна степен. Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;
- Заверено копие от документи, удостоверяващи, продължителността и областта на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител.
- Заверено копие от удостоверение за пълна проектантска правоспособност или документи, удостоверяващи необходимия стаж за придобиването й.
       
VІ. Място и срок за подаване на документи: 
- документи се подават в стая № 309, “ Човешки ресурси” в Община Хасково; 
- подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или от техни упълномощени представители;
- лицето, определено да приема документите уведомява кандидатите лично или чрез пълномощника за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове;
- кандидатите получават длъжностна характеристика за конкурсната длъжност;
- с входящ номер се регистрира заявлението за участие в конкурса по образец, заедно с приложенията към него;
- с входящ номер се регистрира представената концепция в запечатан плик;
- заявления, подадени след изтичане на срока, а именно: 10 /десет/ дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса в  регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията не се приемат и регистрират; 
-  представена концепция, подадена след изтичане на срока, а именно след дата за представяне, определена в протокола за допуснатите и недопуснатите кандидати, съгласно  Приложение №3 към чл. 20, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители не се приема и регистрира;
- срок за подаване на документите – всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.00 часа в 10 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса в  регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

 

VІІ.  Кратко описание на длъжността:
- организира, ръководи и контролира дейността на дирекцията. Разпределя задачите между служителите в дирекцията, проверява, обсъжда и подписва подготвените от тях становища и други документи;
- прави предложения за подобряване на организацията и ефективността на административната структура, която ръководи;
- Участва в работата на консултативни и експертни органи и структури на администрацията;
- координира и ръководи взаимодействието с регионалните и национални структури за законосъобразно приложение на нормативната уредба, свързана с дейността на дирекцията;
- следи и контролира приложението на действащите устройствени схеми и планове;
- одобрява схеми за поставяне на поставяеми обекти съгласно изискванията на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Хасково;
- съгласува дейностите на дирекцията с другите дирекции, посредничи при решаване на проблеми от съвместната работа;
- упражнява проверка и контрол по съставяне на актовете и фактурите за отчитане на видовете изразходвани средства за капиталови разходи;
- контролира работата на служителите на отделите по отношение на отговорите на жалби на гражданите;
- участие в комисии по ЗОП.  

 

VІІІ. Общо достъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати или други съобщения във връзка с конкурса:  информационното табло, намиращо се  на партерния етаж на Общинска администрация, на адрес гр. Хасково, пл. „Общински“ №1,  както  и на интернет страницата на  Община Хасково. 

 

Информация: тел. 038/603 321 –  гл. експерт „Човешки ресурси“: г-жа Гергана Иванова и г-жа Богдана Петкова – Василева.
 

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково

 

 

Документи за кандидатстване по образец: в прикачения файл