О Б Я В Л Е Н И Е
 
за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково
 

На основание Заповед №1718/27.11.2017г. на Кмета на Община Хасково, чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС: 


За държавен служител за заемане на длъжността:

„Началник отдел “Архитектура, градоустройство и кадастър“ , Дирекция „Архитектура,градоустройство,строителство и инвестиции“ в Община Хасково.

 

 

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Изисквана минимална степен за завършено образование:  бакалавър
2. Години професионален опит:  4 години или
3. Минимален ранг: ІІІ младши, длъжностно ниво съгласно КДА-7, ръководно  ниво 7Б.
4. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.
5. Професионално направление, по което е придобито образованието:  Архитектура,строителство и геодезия.

 

ІІ. Минимален размер на основната работна заплата: 460 лева, която ще се  определи, съгласно приложение №1 към чл.3, ал.2 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

ІІІ. Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно.

 

ІV. Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест.
- интервю.

 

V. Документи за кандидатстване:
- Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията към  него;
- Декларация по чл. чл.7, ал.1 от Закона за държавния служител;
- Декларация по чл. чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител;
- Декларация по 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл от участника в конкурсната процедура;
- Заверено копие от диплома за завършено висше образование за придобита образователно-квалификационна степен. Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;
- Заверено копие от документи, удостоверяващи, продължителността и областта на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;

 

VІ. Място и срок за подаване на документи: 
- документи се подават в стая № 309, “ Човешки ресурси” в Община Хасково; 
- подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или от техни упълномощени представители;
- лицето, определено да приема документите уведомява кандидатите лично или чрез пълномощника за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове;
- на кандидатите се представя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност;
- с входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи;
- заявления, подадени след изтичане на срока, а именно: 10 /десет/ дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса в  регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията не се приемат и регистрират;
- срок за подаване на документите – всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.00 часа в 10 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса в  регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

 

VІІ.  Кратко описание на длъжността:
- организиране, планиране  и контролиране изпълнението на всички дейности,осъществявани в отдел „Архитектура,градоустройство и кадастър.“  
- оказва методическа и практическа помощ на служителите от отдела  
- участва в срещи и дискусии с представители на органи и организации,във връзка с решаване на проблеми,възникнали при осъществяване дейността на дирекцията.
- участва в състава на експертен съвет по Устройство на територията. 
- следи за точното прилагане на утвърдените процедури и предприема конкретни мерки за отстраняване на допуснатите слабости;
- контролира съставените от съответните контролни органи,актове, за установяване на административни нарушения по ЗУТ и уведомява актосъставителите за допуснати неточности и нарушения. 
- възлага конкретни задачи на служителите в отдела 

 

VІІІ. Общо достъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати или други съобщения във връзка с конкурса:  информационното табло, намиращо се  на партерния етаж на Общинска администрация, на адрес гр. Хасково, пл. „Общински“ №1,  както  и на интернет страницата на  Община Хасково.  

 

Информация: тел. 038/603 321 –  гл. експерт „Човешки ресурси“: 

 
 

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково

 

Документи за кандидатстване по образец: в прикачения файл