На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 М-4675-1/26.10.2017г. е издадена Заповед №1685/22.11.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ XXIV (ПИ №77195.718.152) и УПИ XXV (ПИ №77195.718.151), кв. 441, по плана на гр. Хасково.

Изменението на плана за застрояване се изразява в промяна начина и характера на застрояване на двата имота: установява се средно етажно жилищно застрояване, свързано между два имота. Запазва се жилищната сграда в УПИ XXV, а новото застрояване в УПИ XXIV следва да покрие съществуващия калкан в хоризонтална и вертикална посока.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.