Списък на класираните кандидат-потребители за провеждане на индивидуална социална оценка по проект BG 05M9OP001- 2.002-0275 „ШАНС В ДОМА“ финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014 г.- 2020 г.“ по процедура BG05M90PO001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, съгласно процедура за подбор на потребители 01.11.2017 - 09.11.2017г.

Върни се в началото на страницата