На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Б-120-26/13.10.2017г. е издадена Заповед №1603/02.11.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – за допълването му с план-схема за оптична кабелна мрежа от кабелна шахта №3802/ III-11.46.01 на ОК Хасково-Кърджали до Базова станция PD 2289 A в ПИ 77195.750.113 по КК на гр. Хасково.

План-схемата за оптична кабелна мрежа да се съгласува с експлоатационните дружества.

При засягане на имоти – частна собственост на граждани и фирми, да се представи тяхното съгласие.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/ 603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд-Хасково в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.