На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 K-2582-2#2/17.10.2017г. е издадена Заповед №1604/02.11.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ II, кв.382 по плана на гр.Хасково.

          С изменението на плана за регулация да се промени предназначението на имота от „за жилищни нужди“ в „обществено обслужване“.

          Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/ 603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.