На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Е-102-133/17.10.2017г. е издадена Заповед №1602/02.11.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на нов потребител в ПИ 77195.725.86 по КК на гр.Хасково и развитие на електроразпределителната мрежа в района“.

Проектът да се изработи в части:

  1. Изменение подробен устройствен план – за допълването му с план-схема за оптична кабелна мрежа по чл.108, ал.2 от ЗУТ.

План – схемата да е съгласува с експлотационните дружества.

  1. Инвестиционен проект – в посочения по-горе обхват.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.