СЪОБЩЕНИЕ

Община Хасково 

            На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника ( обн. ДВ. бр.79 от 10.07.1998г. последно изм. ДВ. бр.28 от 05.04.2011г.) и във връзка чл.6, ал.2 от Наредба №20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи  за проверка на техническата изправност на земеделска и горска техника ( обн. ДВ. бр. 52 от 06.06.2003г.) и Наредба № 3 от 03.02.2016г. за извършване на технически прегледи на техниката по ЗРКЗГТ,   уведомява, че на 20.11.2017г. от 09:00-15:30 часа в двора на ЗКПУ Единство четвърти стопански двор ще бъде извършен технически преглед на собствениците на земеделска техника.