Инвестиционното предложение не е за ново инвестиционно предложение.

Инвестиционното предложение е за изменение на инвестиционно предложение за изграждане на Въздушна линия (ВЛ) 400 kV (п/ст) „Марица Изток“ /Република България/ - п/ст „Неа Санта“ /Република Гърция/“ по вариант 1 на трасе, одобрено с решение по ОВОС с № 1-1/2017 г. на министъра на околната среда и водите. Изменението не попада в самостоятелни позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Измененията в ИП са свързани единствено с изместването на част от реперните стълбове (реперите) по вариант 1 на трасе, спрямо разрешените, съгласно решение на МОСВ по ОВОС № 1-1/2017 г. – общо 5 броя, както и добавянето на 16 броя нови реперни стълбове.

Промените са наложени с цел удовлетворяване на изискванията в постъпили жалби по време на провеждане на процедурата по изготвяне и съгласуване на окончателен ПУП-ПП и/или техническа невъзможност за изпълнение на заложените в ИП реперни стълбове, установена при изготвянето и съгласуването на Техническия проект.

Предвидените изменения не са свързани с промяна в капацитета на инвестиционно предложение и общата използвана площ, одобрени от МОСВ с решение по ОВОС № 1-1/2017 г.

Изменението не засяга нови площи – всички засегнати от изместването на репери и нови репери площи са били подложени на оценка в докладите за ОВОС и ДОСВ на инвестиционното предложение.

Предвижданите изменения са незначителни и не водят до промяна в изводите и заключенията на ДОВОС и ДОСВ, одобрени с решение по ОВОС № 1-1/2017 г.

Измененията на ИП не са свързани с използването на взрив.

Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Прикачени файлове