На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че с Решение №562/27.10.2017г. на Общински съвет Хасково е одобрено задание за изработване на проект за подобрен устройствен план – парцеларен план за пътна връзка към поземлен имот №77195.208.5, м.“Увата“, землище гр. Хасково, преминаваща през поземлени имоти №77195.208.46 и №77195.208.44, публична собственост на Община Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.