На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че с Решение №563/27.10.2017г. на Общински съвет Хасково е одобрено задание за изработване на проект за подобрен устройствен план – парцеларен план за техническата инфраструктура, за изграждане на водопровод в обхвата на полски път с идентификатор 77195.374.29 до ПИ 77195.374.36 по КК на гр.Хасково, землище на гр. Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.