Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

 

- Еленка Славова Карачанова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“№110, ет.8, ап.30, като собственик на поземлен имот №77195.113.456, м. „Карамутли“, землище на гр. Хасково;

 

че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен плен /ВИК/ за поземлен имот с идентификатор № 77195.113.461, м. „Карамутли“, землище на гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ проектът може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.