ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ “МАРИНА “

 

ОБЯВЯВА

 

свободно работно място за длъжността „логопед“ на пълен работен ден

 

 1. Място на работа- Дневен център за деца и младежи с увреждания“Марина“, гр. Хасково, ул.“Славянска“ 52

 

 1. Кратко описание на длъжността - оказва помощ на деца със забавяне в езиково-говорното развитие или нарушения в комуникацията, предизвикани от различни причини. Работи за развиване на комуникативни способности на детето, формиране на средства за общуване с близкото му обкръжение и с връстници и възрастни в общността. Помага при усвояване на допълващи системи за комуникация (картинки, жестове, символи).

 

 1. Изисквания  за заемане на длъжността

Образование: висше;

Образователна степен: бакалавър или магистър по една от следните специалности:

-   Логопедия;

- Специална педагогика. Диагностика и корекция на комуникативните нарушения

-   Специална педагогика с квалификация или преквалификация- логопедия.

-   Педагогика с квалификация или преквалификация- логопедия.

 

Допълнителна изисквания: да притежава компютърна грамотност;

Професионален опит:  не се изисква;

Познаване методиките за корекция и компенсацияна езиковите и говорни аномалии;

Личностни изисквания:

 • Способност да планира и извършва дейности, свързани с изпълнение на преките задължения;
 • Комуникативни способности и умения за решаване на нестандартни проблемни ситуации;
 • Адаптивност и психологическа нагласа за работа с лица със специални потребности;
 • Умения за работа в екип.

 

Длъжността се заема, чрез сключване на трудов договор по реда на чл.67, ал.1, т.1 и във връзка с чл.70 от КТ на пълен  работен ден, със шест месеца изпитателен срок.

 

 1. Документи и начин за провеждане на подбора

 

Документи за кандидатстване:

 • Заявление в свободен текст до управителя на ДЦДМУ“Марина“
 • Автобиография
 • Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./

 

Начин на провеждане на подбора

 

1.Първи етап – разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

2.Втори етап – интервю  с допуснатите кандидати.

 

 1. Място и срок за подаване на документи:

Документи се подават лично на следния адрес: гр.Хасково, ул.“Славянска“ №52, всеки работен ден от 8,30 часа до  16,00 часа.

 

Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.

 

 

За контакти: Бояна Станилова -  телефон 038/ 66 41 12; 0877491190