Община Хасково на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията обявява на следните заинтересувани лица:

 

- Радослав Ангелов Димитров - с последен известен административен адрес:   гр. Хасково, ул. „Ветрен“ № 5, ет.1, ап.4, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.705.468, гр. Хасково;

 

- че със Заповед № 1230/07.09.2017г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.705.459, кв. 1337, ж.р. “Куба“ ,  гр. Хасково.

- инвестиционен проект за строеж  „Еднофамилна жилищна сграда” намиращ се в поземлен имот №77195.705.459, за който е издадено Разрешение за строеж № 257/07.09.2017г. 

Заповедта, проектът и разрешението за строеж се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.