Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Ясена Ясенова Михайлова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Изток“№ 6, вх.Б, ет.6, ап.35, като съсобственик на поземлен имот №77195.739.171.5, кв.113, гр. Хасково;

- Лико Тодоров Мусабашев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Чучулига“№21, като съсобственик на поземлен имот №77195.739.171.5,     кв.113, гр. Хасково;

- Верджиния Александрова Мусабашева - Стоянова – с последен известен административен адрес: гр. Бургас, ж.к.“Славейков“№1А, вх.1, ет.2, ап.4, като съсобственик на поземлен имот №77195.739.171.5,  кв.113, гр. Хасково;

- Айше Изет Мехмедали – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Чучулига“№19, като съсобственик на поземлен имот №77195.739.172, кв.113, гр. Хасково;

- Севинч Емин Емин – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Чучулига“№19, като съсобственик на поземлен имот №77195.739.172, кв.113, гр. Хасково;

- Севдие Емин Ахмед – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Чучулига“№19, като съсобственик на поземлен имот №77195.739.172, кв.113,  гр. Хасково;

- Михаил Митков Митев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Чепеларе“№20А, като собственик на поземлен имот №77195.739.167, кв.113, гр. Хасково;

че със Заповед № 1284/18.09.2017г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ II (поземлен имот №77195.739.171), кв. 113 по плана на гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев”  № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.