В качеството си на бенефициент по Проект „ШАНС В ДОМА” -

BG 05M9OP001- 2.002-0275 , финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M90PO001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”,

 

Община Хасково отваря процедура за подбор на потребители към „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги” в срок от 01.11.2017 г.  до 09.11.2017 г.

 

I.Изисквания към кандидатите:

 1. Решение от ТЕЛК с призната степен на неработоспособност над 90% с чужда помощ.
 2. Лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от почасова грижа/ обслужване и/или специализирано консултиране, насочване и подкрепа, които да отговарят на едно от следните изисквания: ­
 • Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ; ­
 • Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ; ­
 • Лица с по-­малко от 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите; ­
 • Деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност , които се нуждаят от обслужване; ­
 • Лица (в това число и деца) със здравословни проблеми, с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;
 1. Лица на възраст над 65 години, които са с ограничения или в невъзможност самостоятелно да организират и задоволят своите жизнени потребности към момента на оценка на потребностите.
 2. Да има настоящ адрес на територията на Община Хасково;

III.Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за ползване на социални услуги от Центъра - по образец
 2. Приложение към заявлението – по образец
 3. Документ за самоличност (за справка); (документ за самоличност на законния представител (за справка);
 4. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие) или медицински протокол на ЛКК (копие);
 5. Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
 6. Удостоверение за настойничество/попечителство (копие); (ако е приложимо)
 7. Пълномощно при невъзможност лицето само да си предостави документите; (ако е приложимо)
 8. Други документи (ако е приложимо);
 9. Декларация за предоставяне на лични данни –по образец.
 10. Удостоверение Образец УП-8, издадено от НОИ, /за доходите за последните три месеца/
 11. Служебна бележка от Работодателя за доходите за последните три месеца на родителите /ако кандидатът е дете/ (или на родителя, ако детето е само с един родител).
 12. Срок и начин за кандидатстване:

Документи за кандидатстване ще се приемат в срок от 01.11 до 09.11.2017г. включително, в стая 403, ет.4, пл. „Общински” 1, всеки работен ден от 9.00ч. до 16.00ч.

Документите се приемат в надлежно комплектован вид.

Образците на документите за кандидатстване ще се получават в в стая 403, ет.4, пл. „Общински” 1, както и ще бъдат качени в сайта на Община Хасково, секция „Обяви и Съобщения“, подсекция „Други обяви и съобщения“.

 

ВАЖНО: Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

 

 1. Начин на провеждане на подбора за достъп до услугите:

 

 • Разглеждане и оценка на подадените документи
 • Извършване на индивидуална социална оценка на всеки кандидат
 • Извършване на финална оценка от Комисията за подбор
 • Сключване на договор за ползване на услуга

 

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени писмено или по телефон.

За повече информация: тел.038/603 428, Стоян Арабаджиев, ръководител проект; e-mail: sarabadjiev@haskovo.bg

Върни се в началото на страницата