О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково

 

На основание Заповед №1548/25.10.2017г. на Кмета на Община Хасково, чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За държавен служител за заемане на длъжността: „Секретар на община в Община Хасково“

 

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Изисквана минимална степен за завършено образование:  магистър

2. Години професионален опит:  5 години или

3. Минимален ранг:  II младши, длъжностно ниво съгласно КДА- 5, ръководно  ниво 5А.

4. кандидатите да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

5. Професионално направление, по което е придобито образованието:  администрация и управление, право, икономика.

 

          

ІІ. Минимален размер на основната работна заплата: 500 лева, която ще се  определи, съгласно приложение №1 към чл.3, ал.2 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

ІІІ. Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно.

ІV. Начин на провеждане на конкурса:

-  Защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Стратегическо управление на административната дейност в Община Хасково”. Разработената концепция да бъде отпечатана във формат А4, подписана и поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата като се посочи позицията, за която се кандидатства. Представя се лично или чрез упълномощен представител на адрес: Община Хасково, гр. Хасково, пл."Общински“ №1, ет.3, стая 309, главен експерт  „Човешки ресурси” в Община Хасково. Срокът за представяне на писмената концепция ще се определи в протокола за допуснатите и недопуснатите кандидати, съгласно  Приложение №3 към чл. 20, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

- интервю.

         

V. Документи за кандидатстване:

- Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията към  него;

- Декларация по чл.7, ал.1 от Закона за държавния служител;

- Декларация по чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител;

- Декларация по 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл от участника в конкурсната процедура;

- Заверено копие от диплома за завършено висше образование за придобита образователно-квалификационна степен. Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;

- Заверено копие от документи, удостоверяващи, продължителността и областта на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;

 

           

VІ. Място и срок за подаване на документи: 

- документи се подават в стая № 309, “ Човешки ресурси” в Община Хасково; 

- подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или от техни упълномощени представители;

- лицето, определено да приема документите уведомява кандидатите лично или чрез пълномощника за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове;

- на кандидатите се представя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност;

- с входящ номер се регистрира заявлението за участие в конкурса по образец, заедно с приложенията към  него;

- с входящ номер се регистрира представената концепция в запечатан плик;

- заявления, подадени след изтичане на срока, а именно: 10 /десет/ дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса в  регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията не се приемат и регистрират;

- представена концепция, подадена след изтичане на срока, а именно след датата за представяне, определена в протокола за допуснатите и недопуснатите кандидати, съгласно Приложение №3 към чл. 20, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители не се приема и регистрира;

- срок за подаване на документите – всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.30 часа в 10 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса в  регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

           

VІІ.  Кратко описание на длъжността:

 Организация, координация и контрол на административните задачи, свързани с ефективното функциониране на администрацията.

 Контрол върху дейността по административното обслужване на физически и юридически лица,

 Осъществяване на контакти с държавни и общински органи и други организации с цел координация и сътрудничество с общината.

 Контрол по осъществяване на обучението и преквалификацията на служителите в ' администрацията.

 Контрол по вписванията в Регистъра на административните структури на актовете на органите на изпълнителната власт.

 Поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и провеждането на изборите и местните референдуми;

 Контрол за законосъобразност върху актовете и действията на администрацията.

 

            

 VІІІ. Общо достъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати или други съобщения във връзка с конкурса:  информационното табло, намиращо се  на партерния етаж на Общинска администрация, на адрес гр. Хасково, пл. „Общински“ №1,  както  и на интернет страницата на  Община Хасково.  

           

Информация: тел. 038/603 321 –  гл. експерт „Човешки ресурси“: г-жа Гергана Иванова и г-жа Богдана Петкова – Василева.

 

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

Кмет на Община Хасково

 

Документи за кандидатстване по образец : в прикачените файлове