Община Хасково

 

Ви кани на:

 

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

по проект

 

„РАВНИ В СТАРТА“

 

финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ от Центъра за образователна интеграция на децата и етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/, Договор №БС-33.16-2-012/03.10.2017г;

 

ОЧАКВАМЕ ВИ

 

в конферентната зала на 2 етаж,

гр. Хасково, площад „Общински” № 1

на 24 октомври 2017 г. (вторник) от 12:00 часа

 

За повече информация:

Катя Терзиева - Гл.експерт „Образование“

тел. 038/ 603 434

 


Допълнителна информация за проект "РАВНИ В СТАРТА"

 

    На 03.10.2017г.  бе подписан договор № БС-33.16-2-012/ 03.10.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по проект „Равни в старта”, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът ще се осъществи от Община Хасково, като се предвижда дейностите да бъдат реализирани  в осем детски градини на територията на град Хасково.

   Проект „Равни в старта”  има за цел да допринесе за запазването и развитието на културната идентичност на етническите малцинства  и за утвърждаване на културното многообразие като фактор  за развитие  на  позитивна  образователна среда. 

  Дейностите, включени в изпълнението на проекта ще предоставят допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на деца в предучилищна възраст, за които българският език не е майчин и осигуряване на равен старт в училище.

 

 Проектни дейности:

 • Дейност 1. Организация и управление на проекта
 • Дейност 2. Информиране и публичност по проекта
 • Дейност 3. Конференции, обучения, семинари, кръгли маси
 • Дейност 4. Първи клас, здравей!” Допълнително обучение по български език  за деца, за които българският език не е майчин.
 • Дейност 5. „Шарено петле“- извънкласни дейности в детски градини на Община Хасково със съдържателни елементи на интеркултурното образование.
 • Дейност 6. Съвместни спортни празници и културни събития
 • Дейност 7. Заедно през лятото.   

 

    Проектът „Равни в старта“ се вписва във визията за детските учебни заведения като интеркултурно, шарено и привлекателно място за децата. Той  кореспондира с основни ценности на образователната система- разнообразието като силна страна и  богатство, което трябва да се изучава, съхранява, развива и празнува. Проектните дейности доразвиват други инициативи на детските градини, насочени към образователната интеграция и запазване на културната идентичност и са част от дългосрочната стратегия на общината в интеркултурното образование.

        

    Предложените проектни дейности ще се изпълняват в следните 8 /осем/ детски градини на територията на Община Хасково, както следва:

 

 • ДГ № 1 „Ян Бибиян“
 • ДГ № 3 „Зорница“
 • ДГ № 11 „Елхица“
 • ДГ № 15 „Слънце“
 • ДГ № 17 „Иглика“
 • ДГ № 18 „Осми март“
 • ДГ № 19 „Щурче“
 • ДГ № 22 „Звънче“

Общият брой на преките участници в проекта е:

 • основна целева група са 320 деца от предучилищни групи на детски градини (5-7 годишни) взели участие в проектните дейности, от тях 96 представители на малцинствените групи;
 •   16 учители в детски градини на Община Хасково, работещи в мултиетническа среда, опознали социални и културни норми на етническите общности.

     Като непреки участници в настоящия проект ще бъдат включени 52 родители на деца, които проявяват загриженост за образователното развитие на своите деца и ще очакваме те да спомогнат в процеса на социална и образователна интеграция. От тях 18 ще бъдат представители на етническите малцинства. Предвижда се всички те да вземат участие в процеса на образователна интеграция и в реализирането на проекта.

 

Целта ще бъде постигната посредством:

 • Осигуряване на равен достъп до качествено образование и  адаптация към образователната среда на деца, посещаващи етнически смесени  детски градини чрез допълнителни познавателни и занимателни дейности.
 • Подпомагане преодоляването на сегрегацията на деца от етнически малцинства чрез  извънкласни дейности съвместно с техни връстници от българския етнос.
 • Повишаване компетентността на учителите от детските градини  за работа в интеркултурна среда и използване на интерактивни и нетрадиционни методи за качествено образование.
 • Развитие на нови, атрактивни и стойностни форми и дейности за интеркултурно образование на децата.
 • Подпомагане на процеса за приемане и сближаване в дух на толерантност на  деца от различни етнокултурни  общности чрез изучаване, съхраняване и представяне  на културната  идентичност  на различните етноси.

Продължителност на проекта – 24 месеца.

Обща стойност на проекта е 37 096,00 лв., което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ.

Върни се в началото на страницата