ЗАПОВЕД  №1228

Хасково  05.09.2017 година

 

Съгласно договор за наем с рег. Индекс №ОС-144/11-04-2012  год. и последващ анекс с гег. Индекс №ОС-583/01.12.2014 год. между Община Хасково и „Артисти груп“ЕООД, със седалеще и адрес на управление гр.Хасково, ул.“Сан Стефано“ №1, представлявано от Йълмаз Алтан, е предоставен за ползване под  наем недвижим имот,  общинска собственост, представляващ – Търговски обект №1 с площ 28,00 кв.м. и прилежащ открит терен с площ 100,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково, ул.“Сан Стефано“.

Видно от извлечение на сметка от 04-09-2017 год. наемът не е заплащан от м. май 2017 год. до м. септември 2017 г.  включително, като дължимата сума е в размер на 1320,00 лв. ведно с дължимия ДДС.

Предвид горното и на основание чл.15 ал.1 т.1 от ЗОС във връзка с чл.18, т.6, изр.5  от договора за наем

ПРЕКРАТЯВАМ:

 

 Наемното правоотношение с „Артисти груп“ ЕООД, със седалеще и адрес на управление гр.Хасково, ул.“Сан Стефано“ №1, представлявано от Йълмаз Алтан,, за недвижим имот, общинска собственост, представляващ - Търговски обект №1 с площ 28,00 кв.м. и прилежащ открит терен с площ 100,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково, ул.“Сан Стефано“считано от 30.09.2017 год.

Имота  да се освободи и предаде с протокол опис на длъжностно лице в Община Хасково до 30.09.2017 год..

Настоящата заповед да се доведе до знанието на „Артисти груп“ЕООД, със седалеще и адрес на управление гр.Хасково, ул.“Сан Стефано“ №1, представлявано от Йълмаз Алтан и Дирекция “ИСДУОС” при Община Хасково – за сведение и изпълнение.

 

 

 

Велин Балкански

Зам.-кмет на Община Хасково,

Съгласно Заповед№810/22.06.2017 г.

На кмета на Община Хасково