З  А  П  О  В  Е  Д

1310          

гр. Хасково 21.09.2017г.

 

       На основание чл.21, ал.1 и чл.25 ал.2 от ЗОС, чл.44, ал.2 от ЗМСМА  и  Решение №474/30.06.2017год. на Общински съвет – Хасково за осигуряване на достъп до поземлен имот с идентификатор № 77195.702.461 по действащата кадастрална карта на гр.Хасково, Община Хасково.

 

ОТЧУЖДАВАМ

     

Поземлен имот с идентификатор

Трайно предназначение

Площ на имота

/кв.м./

Площ за отчуждаване

/кв.м./

Вид собственост

собственик

Пазарна стойност на площта за отчуждаване

77195.702.428 по КК на гр.Хасково

Урбанизирана територия

1040,00

228,00

частна

Н-ци на Тинка Ангелова Желева

5100,00 лева

77195.702.432 по КК на гр.Хасково

Урбанизирана територия

732,00

103,00

частна

Н-ци на Георги Станилов Пенев

2300,00 лева

77195.702.461 по КК на гр.Хасково

Урбанизирана територия

782,00

32,00

частна

Виолета Антонова Гешева

712,00 лева

 

Определеното в настоящата Заповед обезщетение,ще бъде внесено от възложителя Община Хасково в търговска Банка „Райфайзенбанк“ ЕАД, клон Хасково и ще бъде преведено от общината по посочена от правоимащите лица тяхна сметка..

Определям 28.09.2017година като дата,след която започва изплащането на обезщетението по сметка на правоимащите лица.

Заповедта да се съобщи на правоимащите лица по реда на чл.61,ал.1 и ал.2 от АПК.

Копие от Заповедта да се постави на информационното табло на Община Хасково  и се публикува на интернет страницата на общината.

Настоящата заповед подлежи на обжалване  пред Административен съд Хасково в 14-дневен срок от връчването й по реда на АПК, относно размера на обезщетението. Жалбата не  спира изпълнението.

 

 

    ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

   Кмет на Община Хасково