З  А  П  О  В  Е  Д

№ Т-277             

гр. Хасково 21.09.2017г.

 

       На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.72, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет – Хасково, Решение №500/04.08.2017год. на Общински съвет – Хасково

 

О Б Я В Я В А М:

            Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните моторни превозни средства , частна общинска собственост:

1. Лек автомобил марка АУДИ А8, с рег № Х0002ВА, първоначална регистрация 29.01.2001г. с начална тръжна цена 2100 лева без ДДС.

2. Лек автомобил марка ВОЛВО 850, с рег № Х0003АВ първоначална регистрация 18.04.1994г. с начална тръжна цена 1200 лева без ДДС.

3. Лек автомобил марка ОПЕЛ КОМБО, с рег № Х7590ХА първоначална регистрация 11.11.2004г. с начална тръжна цена 960 лева без ДДС.

4. Лек автомобил марка ЛАДА 21093, без регистрационен номер /бракуван/ първоначална регистрация 22.07.1993г. с начална тръжна цена 300 лева без ДДС.

5. Специален автомобил /линейка/ марка ФОЛКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР, с рег № Х0015АН първоначална регистрация 11.02.1994г. с начална тръжна цена 1000 лева без ДДС.

6. Туристическо ремарке с рег № ХЕА5630 първоначална регистрация 26.03.1993г. с начална тръжна цена 200 лева без ДДС.

          Участниците да внесат депозит в размер на 50 % от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 50,00 лева по банкова сметка IBAN:BG 05 RZBB 9155 8420 0001 07 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк”  ЕАД Хасково, код 448090.                    

        Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

         Тръжната документация се получава от стая №419 на Общинска администрация-Дирекция ИСДУОС,след представяно платежно за заплатена такса за участие и закупуване на тръжна документация.      

          Дати за оглед на моторните превозни средства : всеки ден от 09.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ИСДУОС.

          Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на  10.10.201 .

         Пликовете с наддавателните/ценовите/ предложения са част от общият плик с изисквани документи. В ценовото предложение, поставено в плик , се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена /цифром и словом/, името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.

  Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 10.10.201. от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

     Спечелилият търга заплаща:

        -  достигната на търга цена на МПС без ДДС в полза на Община Хасково.

        - 20 % ДДС върху цената на МПС, съгласно чл. 26 от ЗДДС, в полза на Община Хасково.

         - 3 % режийни разноски върху цената, съгласно чл. 46, ал. 2 от НУРОС на Общински съвет Хасково, в полза на Община Хасково.

         - 2,6 % данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково върху цената на МПС.

         - 20 % ДДС върху стойността на режийните разноски, данък придобиване и нотариалната такса за вписване съгласно чл. 26 от ЗДДС и чл.14 от ППЗДДС, в полза на Община Хасково.

       

Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица.

   ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

   Кмет на Община Хасково