З А П О В Е Д  № Т-276
гр.Хасково 21.09.2017 год.

 

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №475/30.06.2017 год. на Общински съвет Хасково 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години:

 

1. Обществена къпалня кв.“Република“, гр.Хасково, втори етаж с площ 211,00 кв.м.;  месечен наем – 211,00 лв. без ДДС.

 

Дати за оглед на обекта: Всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ИСДУОС.

Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ИСДУОС” след представен платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 или в касов салон, в полза на Община Хасково.

Депозит в размер на 1266,00 лв. се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10, BIC RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.

Предложенията за участие в публичен търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 10.10.2017 година.

Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изискуемите документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.

Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с тайно наддаване ще се проведе на 10.10.2017 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр.Хасково, достъпна за всички лица и публикува в интернет страницата на общината..

 

 

Велин Балкански

Зам.-кмет на Община Хасково,

Съгласно Заповед№810/22.06.2017 г.

На кмета на Община Хасково