На основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 12 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места – фаза окончателен проект за обект „НОВА ВЪЗДУШНА ЕЛЕКТРОПРОВОДНА ЛИНИЯ (ВЛ) 400 KV П/СТ „МАРИЦА-ИЗТОК“ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – П/СТ „НЕА САНТА“ РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“, включващ парцеларен план за трасето на елпровода и площадки на ел. стълбове през землищата на с. Александрово, с. Родопи, с. Стойково, с. Узунджово, с. Подкрепа, с. Стамболийски, с. Войводово, гр. Хасково, с. Конуш, с. Козлец, с. Мандра, с. Зорница на територията на община Хасково.
Настоящото обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 74/12.09.2017 г.

Проектът се намира в Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ на ул. „Михаил Минчев“ № 3, ет I-ви, стая № 18 и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник от 9.00 – 12.00ч.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението в ДВ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.