Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- „БОБИКАР“ ЕООД – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Липа“№51, вх.А, ет.5, ап.9, като собственик на поземлен имот №77195.750.345 и №77195.750.346, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково;

че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор  №77195.750.315, кв. 1206, ж.р.“Каменец“, гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ проектът може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.