Община Хасково на основание чл. 61 от АПК обявява на следните заинтересувани лица:

- Васил Лозев Димитров – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Сливница“ №22, вх.А, ет.1, ап.2, като собственик на УПИ XII315,  с. Клокотница;

че със Заповед № 967/17.07.2017г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на кадастрален план за квартал 5, с. Клокотница,  общ. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание §4, ал.9, Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г., заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.